صحنه ای دلخراش ازپسری بچه ای که در یک یتیم خانه ، تصویری خیالی از مادرش کشید و در آغوش او به خواب رفت .
آرام بگیر کودک دلبندم،
آرام بخواب
مادرت در همین نزدیکیست...
شاید او نیز هر شب تصویر خیال تو را در آغوش می کشد ...
و یا شاید ....
واااااااااااااااااااااای خدا!!!